Wettelijk kader

Uitgever van de website: Keytrade Bank

Belgische vestiging van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk), dochtermaatschappij van Crédit Mutuel Arkéa en kredietinstelling naar Frans recht in de vorm van een Naamloze Vennootschap met Directie en Raad van Toezicht, met een kapitaal van € 89 198 952 , waarvan de maatschappelijke zetels gevestigd is in Tour Ariane - 5, place de la Pyramide - 92088 Parijs La Défense en ingeschreven in het Handels- en Vennootschappenregister van Nanterre onder het nr. 384 288 890 (Intracommunautair BTW-nr. FR51384288890).
Keytrade Bank is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0879 257 191 en is in de Vorstlaan 100 - 1170 Brussel gevestigd.


          Activiteiten van Keytrade Bank

Keytrade Bank is opgenomen in de lijst van de in België geregistreerde bijkantoren die ressorteren onder het recht van een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (lijst consulteerbaar op de website van de FSMA : www.fsma.be. Akéa Direct Bank SA, vennootschap naar Frans recht waarvan Keytrade Bank het Belgisch bijkantoor vormt, werd en is nog steeds erkend als kredietinstelling door het Comité des Etablissements de Credit et des Entreprises de service d'Investissements (CECEI 31 rue Croix des Petits Champs, 75001 PARIS ; accreditatie is beschikbaar op de website van de Banque de France - www.banque-france.fr).
Keytrade Bank is eveneens als verzekeringstussenpersoon ingeschreven op de lijst van de FSMA.

Haar nummer is dezelfde als deze die door het l’Organisme de Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) aan de moedervennootschap werd toegekend, namelijk n°07 008 441. ORIAS is een instelling naar Frans recht waarbij verzekeringstussenpersonen in Frankrijk moeten worden ingeschreven Lefebvre 75311 Paris CEDEX 9, www.orias.fr.
Keytrade Bank kan u de identiteit van de verzekeringsmaatschappijen waarmee ze werkt meedelen op uw schriftelijk verzoek aan haar postadres.

Ten slotte is Keytrade Bank erkend voor het leveren van diensten in verband met het in ontvangst nemen, doorgeven en uitvoeren van orders voor rekening van derden evenals voor het houden van rekeningen en het bewaren van tegoeden, waarbij wordt gepreciseerd dat de activiteit verhandelen en vereffenen, alsmede het houden van rekeningen en het bewaren van tegoeden worden uitgevoerd door dienstverleners die daartoe behoorlijk zijn bevoegd in het kader van een dienstverleningsovereenkomst.

Er dient opgemerkt dat Keytrade Bank door de Amerikaanse fiscale instanties (IRS) erkend is als Gekwalificeerd Tussenpersoon (QI).

          Host

  • Procapital
  • Rechtsvorm: NV met Directie en Raad van toezicht
  • Tel : + 32 2 505 01 60
  • Maatschappelijke zetel: 26 avenue des Champs-Elysées – 75008 Parijs
  • Inschrijvingsnummer: SIRET 42867790000022
  • Wettelijk vertegenwoordiger : de heer Laurent Jurrius Voorzitter van de Directie          Waarschuwing

De toegang tot deze website is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden vermeld in onderhavige wettelijke mededelingen. Door op deze website te surfen, stemt de gebruiker ermee in de hierna vermelde voorwaarden na te leven. Keytrade Bank behoudt zich het recht voor ze op elk ogenblik te wijzigen.

Vermits de Gebruiksvoorwaarden en de Wettelijke Mededelingen regelmatig worden bijgewerkt, verzoekt Keytrade Bank iedere internetgebruiker deze laatste regelmatig te raadplegen. De van kracht zijnde versies van de Gebruiksvoorwaarden en de Wettelijke Mededelingen zijn tegenstelbaar aan elke internetbezoeker van de website van Fortuneo.

De informatie op deze website is in geen geval een handelsaanbieding van producten of diensten. De inhoud van deze website wordt louter ter informatie gegeven, zodat de uitgever van de website niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Andere informatie kan een commercieel aanbod vormen waarop online kan worden ingeschreven onder voorbehoud van het naleven van de vermelde voorwaarden.
Iedere persoon die een van de producten of diensten wil aanschaffen wordt verzocht kennis te nemen van de online beschikbare informatie en/of contact op te nemen met de Klantendienst van Fortuneo, ten einde geïnformeerd te zijn omtrent het geheel van de kenmerken en de intekenvoorwaarden van de producten en diensten. Inderdaad, de toegang tot de producten en diensten die op de websitevan Fortuneo worden beschreven, kan beperkt worden of verboden worden voor bepaalde personen of in welbepaalde landen meer bepaald om reden van verplichtingen, bijzonderheden of risico’s van wettelijke of reglementaire aard, dan wel eigen aan Fortuneo. Bijkomende inlichtingen kan u bekomen bij de Klantendienst.

De teksten, foto’s, beelden, tekeningen en klanken, en meer in het algemeen alle elementen die op deze website te vinden zijn, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gehele of gedeeltelijke reproductie is strikt verboden.

Keytrade Bank biedt haar cliënten toegang tot het transactiegedeelte van haar website en tot diverse informatiestromen. Keytrade Bank wil de aandacht van de gebruikers en de cliënten vestigen op de volgende punten:

  • het is mogelijk dat de informatie op deze website, de diensten, producten en financiële instrumenten niet beschikbaar zijn of niet aangepast zijn voor bepaalde gebruikers. De beschreven strategieën zijn niet altijd geschikt. De opinies die op deze website worden gegeven mogen niet beschouwd worden als beleggingsadvies. In geval van twijfel of vragen adviseert Keytrade Bank u een beroep te doen op de diensten van een onafhankelijk adviseur;
  • de waarde en het rendement van de financiële producten en instrumenten op deze website kunnen stijgen of dalen. Bijgevolg bestaat er een risico om het ganse of een gedeelte van het belegde bedrag te verliezen. Bovendien vormen rendementen uit het verleden geen garantie voor toekomstige rendementen.Keytrade Bank kan op ieder ogenblik de toegang tot de website beëindigen, met een gewone mededeling, indien een cliënt de huidige voorwaarden niet naleeft. Fortuneo kan niet verantwoordelijk worden gesteld in het geval van een dergelijke beslissing. De mededelingen kunnen via alle mogelijke communicatiemiddelen, inclusief de berichtendienst van de website van Fortuneo, worden doorgegeven.

Een cliënt die een “US Person” is of wordt in de zin van de Amerikaanse reglementering (Amerikaanse nationaliteit, Amerikaanse ingezetene of houder van een green card) wordt verzocht contact op te nemen met de Klantendienst om die erover in te lichten en om aan Keytrade Bank een behoorlijk ingevuld, ondertekend en gedagtekend formulier W-9 af te geven.
De Belgische wet is van toepassing. De bevoegde rechtbanken zijn de Belgische rechtbanken.

Indien u een niet-verblijfhouder bent, dient u eerst na te gaan of deze diensten verenigbaar zijn met de wetgeving die op u van toepassing is voor u van de diensten van Keytrade Bank gebruik maakt. Keytrade Bank kan niet verantwoordelijkheid worden gesteld in geval van schending van deze wetten.

          Doorgeven van orders

Keytrade Bank biedt haar klanten de mogelijkheid om overschrijvingen te verrichten en stelt hen tevens een dienst van overdracht en uitvoering van beursorders ter beschikking.

Keytrade Bank adviseert dat u de informatie met betrekking tot de financiële instrumenten, tot de betrokken transacties en tot hun eventuele kenmerken en risico’s, die onder meer op haar website beschikbaar zijn, leest vooraleer u een order doorgeeft.

Evenzo verzoekt Keytrade Bank iedere potentiële belegger de door de FSMA goedgekeurde emissievoorwaarden/prospectussen en de financiële verslagen die op deze website en/of op die van de emittent en/of van de FSMA www.fsma.be voor de betrokken financiële producten en instrumenten te lezen voor hij intekent.

Keytrade Bank wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de gevolgen van de beursorders, met name inzake eventuele financiële verliezen die een cliënt maakt, om welke reden ook, zoals onder meer, de verkeerde inschatting van de markt en de risico’s. Degene die een order doorgeeft op de markt, moet beschikken en wordt geacht te beschikken over de nodige vaardigheden en ervaring om te handelen in het desbetreffende financieel instrument en op de markt in kwestie meer bepaald voor wat betreft de kenmerken, de risico’s en de van kracht zijnde toepasselijke marktreglementen.

Bij een slechte werking van het ontvangstsysteem van de orders, licht Keytrade Bank de cliënten in de mate van het mogelijke in over de te verwachten duur van de storing en over de mogelijke wijzen om orders te plaatsen.

          Waarborg van deposito’s en effecten

Aangezien Keytrade Bank een dochtermaatschappij is van een kredietinstelling naar Frans recht, genieten de cliënten van Keytrade Bank van de volgende waarborgmechanismen beheerd door het Waarborgfonds van de Franse Deposito’s.

          Welke zijn de geldende regels ?

- Voor een zicht- of spaarrekening:
100.000 EURO per titularis * en per instelling

- Voor een effectenrekening:
Contanten: 100 000 euro per belegger* en per instelling
Effecten: 70 000 euro per belegger* en per instelling

Wetende dat het gaat over effecten in het bezit van de beleggers, blijven zij eigendom van de beleggers. Hun tussenpersoon, en dus Keytrade Bank, kan er in geen geval over beschikken.

Op te merken valt dat het enige mogelijke geval waarbij een risico bestaat dat de effecten niet beschikbaar zouden zijn, zich zou voordoen indien de effecten door de tussenpersoon zouden worden verduisterd.
Het marktrisico is dus het enige echte risico dat de beleggers lopen.

* Voor het waarborgfonds, een rekening geopend op naam van een onverdeeldheid of van een rechtspersoon = 1 houder en een gezamenlijke rekening = 2 houders

De voorwaarden en modaliteiten voor de tussenkomst van dit Fonds zijn nader bepaald in de artikelen L 312-4 en volgende van de Franse “Code Monétaire en Financier” (Monetaire en Financiële Wet) en in het reglement van het “Comité de la Réglementation Bancaire et Financière” nr. 99-05 van 9 juli 1999 gewijzigd. Zij kunnen op de website www.garantiedesdepots.fr worden geraadpleegd.

Keytrade Bank preciseert dat het waarborgmechanisme van de effecten als doel heeft de beleggers gedeeltelijk schadeloos te stellen indien de bewaarder hun effecten niet meer terug kan geven. Het is dus niet bedoeld om de beleggers te vergoeden voor waardeverminderingen van de effecten of om het rendement ervan te garanderen.


Voor meer informatie: www.garantiedesdepots.fr


           Veiligheid

De identificatie en de authentificatie van de cliënt, nodig onder meer om toegang te hebben tot zijn rekeningen en contracten en om verrichtingen en transacties uit te voeren, gebeuren door het ingeven van een klantennummer of/en user ID of/en persoonlijke toegangscode of/en het gebruik van de Digipass en/of een beveiligingscode (hieronder de “Sleutels”). Aangezien deze sleutels persoonlijk en vertrouwelijk zijn, wordt geacht dat de door middel van deze sleutels uitgevoerde orders of verrichtingen door de cliënt zijn doorgegeven, die er de gevolgen voor draagt. De cliënt erkent dan ook dat de validering na het inbrengen van de Sleutels van zijn kant geldt als aanvaarding zonder voorbehoud van de inhoud van de doorlopen pagina’s en van de kenmerken van de gevalideerde verrichting en wordt opgevat als een handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven ondertekening.

De cliënt erkent dat het elektronisch opslagmedium gelijkstaat met een geschreven document in de betekenis van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en dat het een betrouwbaar, trouw en duurzaam opslagmedium is. De telematische, digitale of magnetische registraties van Keytrade Bank zijn het bewijs van de door de cliënt uitgevoerde transacties door middel van op afstand gebruikte diensten, met name Internet, telefoon, fax of brief.
Ingeval van verlies of diefstal van identificatie- of authentificatie-middelen, moet de klant Keytrade Bank onmiddellijk telefonisch contacteren, dit bevestigen per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs en zulks binnen de 48u na de telefonische verklaring. Nochtans blijven alle verrichtingen die middels deze laatste middelen zouden zijn uitgevoerd, ten laste van de klant tot op het ogenblik van de desactivering ervan door Keytrade Bank.

Berichten en stukken die door middel van de website van Fortuneo worden doorgestuurd zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerden.
Fortuneo wijst alle verantwoordelijkheid af voor wijzigingen of vervalsingen van de doorgestuurde berichten.

Voor de beveiliging van de transacties zijn alle communicaties van de cliënten met de server van Keytrade Bank cryptisch beveiligd dankzij het SSL-protocol. Dit protocol is gebaseerd op een door de Certificerende instantie CERTPLUS ondertekend servercertificaat. Deze beveiliging wordt aangegeven door een sleutel die in het venster van de browser van de cliënt verschijnt en die op elk moment waarborgt dat hij in contact is met de beveiligde server van Keytrade Bank.

Tot slot worden door Keytrade Bank alle telefoongesprekken met een commercieel medewerker opgenomen en dit om redenen van kwaliteit van de dienst en van beheer van bewijsmiddelen.

          Bewaren van gegevens bij verbinding met onze website:

Om eventuele ongeoorloofde handelingen te voorkomen of om te antwoorden op een verzoek om nadere inlichtingen dan wel een klacht betreffende een order, worden de gegevens die verzameld werden in het kader van een verbinding (zoals dag en uur van de verbinding, paswoord, IP-adres) bewaard overeenkomstig de toepasselijke van kracht zijnde reglementaire bepalingen.

          Prestaties

De toegang tot de prestaties van de website is onderworpen aan een normaal gebruik van de onlinediensten en aan het uitblijven van gebeurtenissen die niet afhangen van de wil van Keytrade Bank zoals overmacht, kwaad opzet, onderbreking van de elektronische en / of telefonische communicatiemiddelen, totale of gedeeltelijke niet-beschikbaarheid van de server om welke reden ook, of slecht gebruik van de diensten (onvolledige lijst).

Keytrade Bank kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welk nadeel dat voortvloeit uit een gehele of gedeeltelijke desorganisatie van haar diensten of uit de gehele of gedeeltelijke niet-beschikbaarheid van haar website of van een van haar oproepnummers wegens een gebeurtenis of een daad waarover zij geen zeggenschap heeft, met name wegens een van de hierboven vermelde gebeurtenissen.

Opgelet: de kosten voor het verlenen van toegang tot de website en voor de telefoonverbinding zijn ten laste van de gebruiker.

De toegang tot de op de website beschreven producten en diensten kan voor bepaalde personen of in sommige landen worden beperkt, onder meer wegens wettelijke of reglementaire voorschriften. De Klantendienst kan u meer informatie verstrekken in dat verband.

Deze website bevat tevens informatie die door externe ondernemingen ter beschikking wordt gesteld of hyperlinks naar andere websites die niet door Keytrade Bank werden ontwikkeld. Keytrade Bank kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud die op deze website louter als informatie wordt gegeven. Het bestaan van een link van deze website naar een andere website vormt geen validering van deze website noch van de inhoud ervan. Keytrade Bank oefent immers geen enkele controle uit op deze websites en wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud ervan. De gebruiker moet zelf deze informatie met doorzicht en kritische geest gebruiken. Keytrade Bank kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie, meningen en aanbevelingen die door deze derden worden geformuleerd.

Er wordt herinnerd aan de risico’s die inherent zijn aan de elektronische verzending van informatie. Vertragingen, weglatingen of onjuistheden kunnen zich voordoen. De informatie wordt geleverd zoals ze is, ongeacht de bron waarvan ze afkomstig is.

De algemene structuur, software, teksten, gegevens, videobeelden of foto’s, geluiden, knowhow, tekeningen, grafische elementen en alle andere elementen die de website van Fortuneo vormen, zijn auteursrechtelijk beschermd.

Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website met welk procedé ook zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Keytrade Bank is verboden en zou namaak zijn die door de geldende wetten wordt bestraft, ongeacht eventuele andere vervolgingen met name op het burgerlijke vlak.

Zo ook moet voor elke hyperlink naar de website van Fortuneo een voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd aan de uitgever.

De Belgische wet is hiervoor van toepassing en de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

          Informatie en beschikbare gegevens op of via de website - Waarschuwing

Deze site bevat onder meer informatie die door externe vennootschappen ter beschikking wordt gesteld alsook hyperlinks naar andere websites die niet door Keytrade Bank werden ontworpen. De inhoud die u via deze site ter beschikking wordt gesteld, wordt u louter ter informatie verstrekt en kan op generlei wijze de aansprakelijkheid van Keytrade Bank in het gedrang brengen. Het bestaan van een link van deze site naar een andere vormt geen goedkeuring van deze laatste of van de inhoud ervan. Keytrade Bank voert immers geen controle uit op de inhoud van genoemde sites en wijst meer in het bijzonder alle aansprakelijkheid af voor wat betreft hun inhoud. De gebruiker dient deze informatie met doorzicht en met een kritisch oog te benaderen. De aansprakelijkheid van Keytrade Bank kan niet in het gedrang komen door de informatie, opinies en aanbevelingen geformuleerd door deze derden.

De informatie en de gegevens die op de website van Fortuneo worden verspreid, worden louter ter informatie gegeven en mogen de belegger er niet van weerhouden advies te vragen aan deskundigen in de verschillende behandelde materies. Keytrade Bank en haar partners kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade, van welke aard ook, en met name financieel verlies, omzetverlies of handelsverlies, zonder dat deze lijst beperkt is, als gevolg van oneigen gebruik van deze informatie.
De op de website meegedeelde algemeen aanvaarde opinies en aanbevelingen zijn een synthese van de financiële analyses die door financiële professionals werden opgesteld en gepubliceerd. Zij worden regelmatig bijgewerkt afhankelijk van de uitgevoerde analyses. Keytrade Bank kan echter niet garanderen dat ze volledig of foutloos zijn noch dat er geen vertragingen zijn in het doorgeven van genoemde informatie en gegevens.

Elke gebruiker wordt verzocht zelf een opinie te vormen over de opportuniteit of de relevantie om al dan niet over te gaan tot een belegging of een desinvestering. De op een bepaald ogenblik meegedeelde informatie en/of opinies en/of adviezen van experts kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of zich ontwikkelen.

Keytrade Bank wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud, de juistheid, de betrouwbaarheid, de precisie, de relevantie en de volledigheid van de op of via haar website verspreide informatie en gegevens, onder welk vorm ook.
Keytrade Bank is de auteur niet van financiële informatie en gegevens die op de website zijn gepubliceerd. Deze informatie en gegevens gaan immers uit van dienstenverstrekkers, markten en dataverkopers. Keytrade Bank verzamelt alleen die informatie en is er dus afhankelijk van.

Keytrade Bank sluit elke waarborg van eender welke aard uit met betrekking tot de informatie en gegevens die worden verspreid of doorgegeven door de dienstverleners, markten en dataverkopers. Keytrade Bank kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid, onvolledigheid, het gebrek aan relevantie of de vertraging in de verspreiding en/of het bijwerken van de informatie en de gegevens die beschikbaar zijn op of via haar website of die er door middel van hyperlinks mee zijn verbonden, of betreffende de commerciële waarde van deze informatie.

Dit gezegd zijnde en eraan herinnerend dat Keytrade Bank er de auteur niet van is, maar een eenvoudige ontvanger, doet Keytrade Bank er alles aan om de juistheid en de bijwerking van de informatie en de gegevens die op of via haar website worden verspreid te verzekeren.
Niettegenstaande de door Keytrade Bank gedane inspanningen om informatie in realtime mogelijk te maken, kunnen vertragingen of uitstel van min of meer lange duur in verband met het doorgeven van koersen of ander cijfermateriaal optreden. Keytrade Bank vestigt daarom de aandacht van de gebruikers en beleggers op de te nemen voorzorgen vooraleer zij een beleggings- of desinvesteringsbeslissing nemen.

Aangezien de gebruikers alleen verantwoordelijk zijn voor het gebruik dat ze maken van de informatie waarvan zij kennis hebben genomen, adviseert Keytrade Bank hen aan geen beslissingen te nemen op basis van informatie die uitgaat van externe websites die een hyperlink hebben op de website van Fortuneo, vooraleer die te hebben gecontroleerd.
Keytrade Bank oefent immers geen controle uit op deze websites en wijst alle verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan af.

Keytrade Bank biedt geen garantie omtrent de resultaten of de prestaties van de financiële producten en instrumenten die door Keytrade Bank worden voorgesteld of waarop via Keytrade Bank kan worden ingeschreven.
Keytrade Bank, noch haar beheerders, bestuurders, werknemers, leden, beambten of consultants kunnen verantwoordelijk worden gesteld tegenover eender welke persoon voor verlies, schade, kosten of uitgaven (met name winstderving, of onmogelijke toegang, directe, indirecte, bijkomende schade of gevolgschade) die voortvloeien uit vergissingen, verzuim of wijziging van de informatie die op de server of via hyperlinks op de server werd verkregen of voor verlies voortvloeiend uit oneigenlijke of onbevoegde toegang of van elk ander gebruik van het systeem via hetwelk de informatie wordt doorgestuurd.


          Financiële instrumenten - Waarschuwing

Keytrade Bank, die gewoon een dienst levert met betrekking tot het ontvangen en doorgeven van orders, waarschuwt de gebruikers die willen beleggen en vestigt hun aandacht op de beursrisico’s, met name de risico’s in verband met mutaties, volatiliteit en liquiditeit, en meer bepaald, op de risico’s die inherent zijn aan bepaalde financiële producten en instrumenten, daar sommige ervan een verlies kunnen veroorzaken van de gehele of gedeeltelijke inleg.
Bovendien zijn bepaalde financiële instrumenten niet bestemd voor het grote publiek maar voor mensen met kennis en ervaring op het vlak van beleggingen, of van de zogenoemde ervaren beleggers, en dit wegens de verbonden risico’s en/of de mechanismen ervan. Dit is het geval met financiële instrumenten zoals certificaten, warrants, futures (onvolledige lijst).

Keytrade Bank kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld, in eender welke hoedanigheid of in eender welk geval, voor het geleden verlies of voor de risico’s, die een belegger die toegang tot dit/deze instrument(en) heeft gevraagd en die met dit doel heeft verklaard kennis en ervaring van dit /deze instrument(en) te hebben, op een of meerdere financiële instrumenten heeft genomen. De belegger is en blijft alleen verantwoordelijk voor zijn verklaringen, beslissingen, transacties en handelingen.
Ten slotte ontheft de terbeschikkingstelling van de reglementaire informatie en documentatie op haar website Fortuneo van elke andere of bijzondere informatieverplichting ten opzichte van eender welke belegger.

          Leveranciers van informatie

De informatie die op de website wordt gepubliceerd en waarvan de verspreiding door de leveranciers van informatie werd toegestaan is auteursrechtelijk beschermd. Zij mag alleen voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt en de herverspreiding en/of publicatie en/of reproductie ervan op welke wijze ook is verboden.
De informatie mag alleen aangewend worden voor een persoonlijk gebruik buiten alle handelsdoelstellingen om. Het is dus verboden afgeleide werken via eender welk procedé of middel op te slaan, te kopiëren, reproduceren, wijzigen, door te sturen, te realiseren, over te dragen, te creëren en te verspreiden. Niettegenstaande wat voorafgaat mag een niet wezenlijk deel van de informatie worden gekopieerd en eenmalig worden doorgestuurd, zonder dat de verrichting op regelmatige tussentijden wordt herhaald, in het normale kader van een dagelijkse activiteit.
De informatie bestaat uit feiten, opinies en aanbevelingen van personen en organisaties die belangwekkend worden geacht. Noch de leveranciers van informatie, noch de leden, beambten of verleners ervan garanderen op geen enkele wijze de juistheid, volledigheid of opportuniteit van de genaamde feiten of opinies of aanbevelingen en dragen er in geen enkel geval de verantwoordelijkheid voor. Zij wijzen hierbij alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot een impliciete of expliciete waarborg.
          Verklaring persoonlijke levenssfeer en bescherming van de persoonsgegevens

Met deze rubriek wil Keytrade Bank opnieuw haar verbintenis bevestigen de verplichtingen inzake de bescherming van de persoonsgegevens en het principe van het respect van de persoonlijke levenssfeer dat eruit voortvloeit na te leven, alsook van de dienstverleners op wie ze een beroep kan doen door middel van een contract te eisen dat zij deze principes toepassen.

In dit verband beschouwt Keytrade Bank alle persoonsgegevens die op haar website zijn verzameld (naam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres) als vertrouwelijke gegevens die slechts mogen worden doorgestuurd of verwerkt volgens de hierna uiteengezette voorwaarden en in de van kracht zijnde Algemene Voorwaarden van Fortuneo (die beschikbaar zijn via de rubriek “Formulieren” op de website).

Bepaalde door personen verstrekte informatie, met name die vermeld met een sterretje, wordt door Keytrade Bank, rechtstreeks of onrechtstreeks (dit is via vennootschappen waartoe Keytrade Bank behoort of door dienstverleners) gebruikt voor de noodzakelijkheden van het beheer van de relatie en het onderschreven product en/of dienst alsook om te voldoen aan de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire verplichtingen. Indien een persoon ervoor kiest ze niet mee te delen, kan Keytrade Bank zijn verzoek niet behandelen.

Overeenkomstig de van kracht zijnde reglementaire bepalingen, bewaart Keytrade Bank deze informatie onder geschikte veiligheidsvoorwaarden gedurende de tijd die nodig is voor de verwerking ervan.
De persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden meegedeeld om aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.

De verzamelde informatie kan door Keytrade Bank, door de vennootschappen van de groep waartoe Keytrade Bank behoort of/en door haar partners worden gebruikt om informatie of handelsoffertes, met naleving van de geldende teksten, via eender alle mogelijke communicatiemiddelen (met name brievenpost of/en elektronische post, telefoon, SMS,…), naar de betrokkenen te sturen.

In overeenstemming met de geldende reglementering, beschikt ieder persoon op elk ogenblik over een recht van toegang, correctie, verzet tegen het gebruik van de gegevens om marketingdoeleinden, en het schrappen omwille van legitieme redenen van gegevens die op hem/haar betrekking hebben.
Om een van deze rechten uit te voeren, kunt u schrijven naar het volgende adres, ter attentie van de Legal officer :

     Keytrade Bank
     Vorstlaan 100
     1170 Bruxelles

Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden behandeld.

          Cookies

Deze website plaatst twee categorieën van "cookies" op uw pc :

- sessiecookies die als enig doel hebben de context van uw sessie te bewaren. Op die manier hoeft u zich tijdens het surfen niet telkens opnieuw te identificeren. De in dit kader verzamelde gegevens worden een half uur na het einde van uw surfbeurt automatisch verwijderd;

- blijvende cookies. Met deze cookies kunnen wij u niet identificeren. Zij hebben vooral statistische doeleinden waarmee wij de kwaliteit van de presentatie van onze informatie kunnen verbeteren.

Natuurlijk kunt u zich verzetten tegen het registreren van cookies door uw pc op een bepaalde wijze te configureren. Door het deactiveren van deze cookies kan de toegang tot bepaalde diensten van de website wordt verstoord.